Phrases for Asking/Talking about Jobs (काम वा पेशाको बारेमा सोधिने बक्याहरु)

0
1017
talking-about-job

We inquire about the profession of people in different ways, as we do in Nepali. We ask and talk about the job in many ways in English too. In this lesson, you would learn the phrases for asking and talking about jobs.

हामी मानिसहरुको पेशा बारे विभिन्न तरिकामा सोधपुछ गर्छौं, जस्तै हामी नेपालीमा गर्छौं। अंग्रेजी मा धेरै तरिकाहरूमा कामको बारेमा सोधपुछ गर्न सकिन्छ। आजको लेसनमा अंग्रेजीमा कसरि कामको बारेमा पुछ्ने र कुरा गर्ने बारेमा सिक्नु हुनेछ।

1. Where do you work? तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ?

2. What do you do? तपाईं के गर्नुहुन्छ?

3. What do you do for a living? जीवनयापनको लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ?

ANSWER उत्तर

1. I work at a bank. म बैंकमा काम गर्छु।

2. I’m an accountant.  म लेखापाल हुँ।

3. I’m unemployed.  म बेरोजगार छु।

4. I’m between jobs at the moment. म यस समयमा काम बीच छु।

5. I’m looking for work. म काम खोज्दैछु।

6. I’m a stay-at-home mom/dad. म घरमा आमा / बुबा संग बस्छु\

7. I run my own business. म आफ्नै व्यवसाय चलाउँछु।

8. I’m a freelance writer. म स्वतन्त्र लेखक हुँ|

9. I’m retired. म सेवानिवृत्त छु।

Leave a Reply