Several way to say thank you (धन्यवाद भन्नेका धेरै तरिका)

1
2480

Various Ways to Say Thank You (धन्याबाद भन्ने विविन्न तरिकहरु)


Thank you are used to expressing gratitude. We want to express our thanks to those who helped us or someone who does something for you or gives you something. Here are some different ways to express thanks or thank you.

धन्यवादको प्रयोग कृतज्ञता व्यक्त गर्न गरिन्छ। हामी ती मानिसहरुलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्छौ जसले हामीलाई मद्दत गर्छन् वा केहि दिन्छन् । धन्यवाद व्यक्त गर्न यहाँ केहि बिभिन्न तरिकाहरू छन्।

1. Thanks.

धन्याबाद । 

2. Thanks a lot.

धेरै धन्याबाद । 

3. Thank you so much.

धेरै धेरै धन्याबाद । 

4. Thanks a million!

मुरी मुरी धन्याबाद |

5. Thanks for your help.

हजुरको सहयोगको लागि धन्याबाद।

6. Thanks for helping me.

मलाई सहयोग गर्नु भएकोमा धन्याबाद।

6. I really appreciate it.

म हजुरको कामको धेरै कदर गर्छु।

7. I’m really grateful.

म वास्तवमै कृतज्ञ छु।

8. That’s so kind of you.

हजुरको दयाको लागि धन्याबद। 

9. I can’t thank you enough.

म तपाईंलाई धेरै धन्यवाद दिन सक्दिन|

10. I owe you one.

हजुरको म ऋणी भए |

Ways to Respond to “Thank You” (“धन्यवाद” लाई जवाफ दिने तरिकाहरू).


If someone “thanks you” you should respond to them using the following phrases. Staying quiet without saying anything considers something rude in English culture so I teach you the ten short phrases to use to respond to the thanks.

कसैले धन्यबाद दिदा केहि नभनेर चुप वस्नु अंग्रेजी संस्कृतिमा असभ्य मानिन्छ। तेसकारण म तपाईंलाई धन्यवादको जवाफ दिने दसवटा छोटो वाक्यांश सिकाउँछु।

1. You’re welcome.

तपाईलाई स्वागत छ।

2. No problem.

केहि समस्या छैन।

3. No worries.

केहि चिन्ता नलिनुस्|

4. Don’t mention it.

यो उल्लेख नगर्नुहोस्।

5. My pleasure.

यो मेरो खुसीको कुरा हो।

6. Anytime.

तपाईलाई स्वागत छ।

7. It was the least I could do.

यो मैले गर्न सक्ने भन्दा कम छ।

8. Glad to help.

सहयोग गर्न पाएकोमा खुसि छु।

9. Sure!

ठिक छ वा निस्च्यनै|

10. Thank you.

धन्यवाद।

When we want to show our gratitude for something that somebody else has done, we say thank you. If someone appreciates your work or gratitude, you may respond without standing silence.

हाम्रो लागी कसैले केहि गर्छ भने हामी थान्क यौ भनेर आभार पर्कट गर्छौ। यदि कसैले तपाईंको काम वा कृतज्ञताको कदर गर्दछ भने, तपाईं चुपचाप उभिएर बस्नु भन्दा माथिका कुनैपनि वाक्य पर्योग गरि उत्तर दिनु पर्छ।

10 ways to ask someone how are they?

(हजुरलाई कस्त्यो छ भनेर सोधने विभिन्न तरिकाहरु )

1 COMMENT

Leave a Reply